STIPENDIATER 2023Född: 1989 - Norrbarke, Sverige 

Elina Birkehag utforskar text och inskription i relation till dess yta, tid och sammanhang. Med en bakgrund i grafisk design drivs hon av en fascination för språkets makt och uttryck, hur skrivandet som system både är något vi historiskt format över tid och samtidigt ständigt formas av idag.

Hennes arbete förmedlas genom olika discipliner, bland annat publikation, väggteckningar, latexavtryck, fotografi, video, installation och performance.

https://elinabirkehag.com/

Motiveringar AML Stipendiater 2023

Genom Elina Birkehags envetna arbete får vi glimtar av grafiska tecken skrivna i marginalen, som klotter i anteckningsboken i ett frånvarande ögonblick, som trädristningar ute i ödemarken. Hon återkommer till det knappt läsbara meddelandet, koder och symboler fria från vår förståelse. Genom sinnrika konstruktioner återskapar hon dem som rinnande sand eller kol på väggen - må vara läsbara meddelanden eller inte - lika förgängliga som de tillfällen då de skrevs.

Hennes gummitryck blir tvärtom till monument över en bortglömd berättelse – en materialisering och dokumentation av det ursprungliga meddelandets tillfällighet. Genom grafikens mest grundläggande principer; ristningen och avtrycket, naglar hon fast det flyktiga och svårfångade, som präglar erfarenheten av att leva. Skira ristningar av ett namn, i ett träd, i ett ögonblick – I was here.

Elina Birkehag är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Stenebyskolan, Grafikskolan, Cooper Union School of Arts (NY, USA) samt har sin kandidatexamen från Gerrit Rietveld Academy Design & Fine Arts i Holland samt sin masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.


Född: 1995 - West Bengal, India

Milton Mondal utforskar i sin konstnärliga praktik de djupgående effekterna av mänsklig påverkan av våra landskap, och fångar essensen av vardagliga situationer som förvandlats av urbaniseringen. Hans arbete bevittnar omvandlingen av naturliga miljöer till urbana samhällen och utforskar skärningspunkten mellan minne, förskjutning och ett framväxande landskap. De berättelser han utvecklar är djupt personliga, rotade i hans minnen och de splittringar som orsakas av andras påverkan på naturen och hans livsresa.

Mondal använder sig av ett multidisciplinärt tillvägagångssätt, med textil, keramik, fotografi, skulptur, grafik och performance. Efter att ha upplevt en rörelse från en plats till en annan, speglar hans konst det universella temat migration och den känslomässiga resonans som det har. Hans verk bär starka politiska undertoner och belyser regelverk skapade av människan och politik i relation till naturen.

Motiveringar AML Stipendiater 2023

Separation och förlust är återkommande teman i Milton Mondals grafiska konst. Teman som föder längtan och nostalgiska känslor. Hans uttryck präglas av en strävan efter det familjära och igenkännbara, trots det omöjliga i att nå fram till det som en gång gått förlorat. I Mondals fotografiskt baserade högtryckta bilder i fyrfärg gestaltar han sina oåtkomliga minnen, delvis dolda bakom en skärm av glömska. Genom scenografiska installationer med transparenta screenramar, vecklar han ut komplexa spelrum, där begreppen innanför och utanför blandas samman.

På ett kongenialt sätt utnyttjar han de uttrycksmöjligheter som olika grafiska tekniker erbjuder, för att förmedla sina djupt personliga erfarenheter. Milton Mondal bor och studerar i Oslo. Han är utbildad vid Visva-Bharati University, Santiniketan i Indien från vilken han har sin kandidatexamen. Därtill två år av DNA studier vid école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg, Frankrike och för närvarande studerar han sin masterexampen vid konsthögskolan i Oslo, Norge.
Född: 1984, Göteborg, Sverige

Rakel Bergman Fröberg rör sig fritt mellan konstuttryck som grafik, teckning, fotografi och skulptur. I sina olika projekt har hon envist arbetat kring människodjur, skiftande laddningar, relationer och de kroppsliga avstånd som uppstår mellan människor och djur i olika situationer. Hon är i ett ständigt uppbyggande och sammanfallande av vardagens ting och tillstånd. Hennes minnen får en tyngd; en träskiva eller en golvplanka att hackas in i.

Det blir tunga historier att gå igenom och som väger sin vikt att bära omkring på. Träbitarna blir fler och fler, historierna mer komplicerade och bilder flimrar förbi ögonlocken. Bergman Fröberg åkallar verkligheter och (o)verkligheter med konsten som både redskap och dagbok, i syfte att dels förstå sig på livet och människorna runt omkring, och dels sig själv.

Motiveringar AML Stipendiater 2023

Rakel Bergman arbetar med stor närvaro i ett innerligt möte med sitt material. Hon skildrar ett liv fullt av utmaningar, omfamningar, speglingar och möten. Gång på gång i ett nytt försök, som en dagbok utan slut och omslag, bearbetar hon genom sina bilder djupt personliga erfarenheter.

För Bergman är trästocken mer än en tryckyta, det är en gräns mot en omgivning, mellan ett inre och ett yttre liv. En gräns som hela tiden är under omförhandling. Här kan hon ge plats åt drömmar och minnesfragment. Men här är också en spelplan där hon kan uppgå i en annan – ett barn eller ett djur – genom lika delar kärlek och närhet å ena sidan, beroenden och krav å den andra.

Ofta är det bara matrisen vi får se, som en gåtfull yta i ett mellantillstånd, fullt av spår och händelser, men ännu inte

förvandlat till tryck. Trästockarna breder ut sig över väggarna som olagda pusselbitar, i ett tillstånd som speglar en ständigt pågående process.

Rakel Bergman är verksam i Göteborg. Hon är utbildad vid Göteborgs konstskola (Grafik) och har sin kandidat- och masterexamen från Umeå konsthögskola.

STIPENDIATER 2022Född: 1982 i Tehran, Iran.

Farvash konstnärskap undersöker frågor om konstruerad identitet, invandringsskuld och krigstrauma. Hennes arbeten gestaltas ofta i performance, installationer och skulpturer i vilka hon skapar mikrovärldar, subjektiva logiska system, i vilka hon skildrar sin uppväxt. Hon säger själv att hennes arbetsprocess bottnar i ett intresse av att undersöka begreppet kamouflering som överlevnadsstrategi. Hon väljer därför material och färger som är transformativa och som byter skepnad och kamouflerar sig och ofta korsbefruktar hon olika trycktekniker. Mötet mellan material och teknik fungerar som en iscensättning av ”mellanförskapet”, både ur ett mytologiskt och teknologiskt perspektiv. Att utveckla nya material som svarar mot arbetsprocessen och för trycktekniken framåt spelar därför också en central roll i hennes konstnärskap.

Farvash har en MA i konst från Royal Collage of Art i London och MFA i Experience Design från Konstfack samt BA i inredningsarkitektur från Konstfack. Oavslutade studier i kemiteknik från KTH som hon lämnade för att fokusera på konsten. Hon har utvecklat hologram för sedlar, innehar patent och fått utmärkelser för sitt tvärvetenskapliga arbete.
Motiveringar AML Stipendiater 2022


Farvash tilldelas ett av årets stipendier för att genom sitt konstnärskap tänja på det grafiska tryckets möjligheter. Genom syntesen mellan magi, mytologi och vetenskap, som i en alkemisk smältdegel, vill Farvash ändra själva materialens grundförutsättningar, där spår och färg kan förmås att försvinna, och bilder röra sig mellan synlighet och osynlighet. Visade tillsammans med installationer och performance vill Farvash skapa ett förvandlingens tillstånd, där kroppen kan frigöras från minnen och trauman.


I Farvash komplexa och visuellt anslående utställningar, skymtar vi grafikens obundna och flyktiga natur i sin rörelse mellan material.
Född: 1990 i Tehran, Iran.

Mehregans praktik innefattar ett brett register av uttryck, från film, installationer, ljud och skulptur till grafik. Mehregan beskriver själv sitt arbete som ”kvasi-autobiografiskt”, eftersom det ofta innehåller referenser och reflektioner kring hennes eget liv och bakgrund. Hon är influerad av historiska händelser och hennes arbeten utgörs ofta av omtolkningar av sådana händelser i form av re-kontextualiseringar av äldre arkivmaterial och där det egna minnet i relation till historien blir en utgångspunkt för att spegla och återberätta ett politiskt och historiskt skede.

Mehregan Meysami är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt vid Art Center College of Design, i Pasadena, Kalifornien.

www.mehreganmeysami.com
Mehregan Meysami tilldelas ett av årets stipendier för sin finkänsliga användning av

grafiken i gestaltandet av en personlig resa, där minnet glider mellan det privata och det allmängiltiga. Hennes serier av grafiska bilder utgår ifrån avgörande historiska skeenden. De skapas som lager på lager, vilka långsamt förvanskas i mötet med medium och material. Likt avstannade ögonblick i en sönderklippt berättelse, full av glapp och mellanrum som bjuder in oss till medskapande av en djupare, poetisk sanning.
Genom sin konstnärliga fördjupning i de grafiska processerna, visar oss Meysami deras aktualitet som poetiska verktyg.
Född: 1992 i Slovakien.

Eliskas arbete handlar om vår instabila relation till begreppet rum. Ofta med utgångspunkt i frågor kring utvecklingen av stadslandskapet. Mer än att fokusera på den observerbara staden, dess skalor och volymer, så lyfter hennes bilder fram mellanrummen, mellan hus, kroppar och natur, i vilket staden uttrycks som en mötesplats mellan polära krafter, mellan skapande och destruktivitet. Hennes arbeten tar ofta plats som storskaliga platsspecifika installationer i okonventionella material och tryckmetoder.

Eliska Kovacikova är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Academy of Fine Arts and Design i Bratislava, Slovakien, samt deltagit i studier i Finland, Litauen, Ryssland och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.


www.eliskakovacikova.com


Motiveringar AML Stipendiater 2022

Eliska Kovacikova tilldelas ett av årets stipendier för sitt fokuserade arbete med grafiken som uttrycksform. Bildernas kraftfulla uttryck vittnar om en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med och utforska teknikernas möjligheter. Styrkan ligger inte bara i svärtan och det stora formatet, utan även i känsligheten när det gäller att använda sig av både ytverkan och rumslighet, genom att utnyttja materialens specifika egenskaper. Att hennes konstnärliga uttryck är djupt förankrat i grafikens arbetsprocesser visar sig också genom återkommande exempel på serialiteten som idé och form.

Det är en glädje att se ett så rikt konstnärskap, där grafiken finns med som en självklar källa, samtidigt som där finns en öppenhet för till synes outtömliga utvecklingsmöjligheter.Född: 1996 i Silchar, Indien

Debangonas arbete fokuserar på relationella processer och tar ofta plats i form av samarbeten där den kollaborativa processen fungerar som en modell för att ställa frågor kring samhälle, kropp, identitet och minne. Hennes arbeten gestaltas i form av texter, installationer och skulpturer, i vilka de grafiska tryckmetoderna spelar en integrerad roll, ofta i form av storskaliga träsnitt.

Debangona Paul är utbildad på Konsthögskolan i Oslo 2022 och vid Visva-Bharati University, Santiniketan, Indien 2018.


www.instagram.com/debangonapaul/


Motiveringar AML Stipendiater 2022


Debangona Paul tilldelas ett av årets stipendier för sitt övertygande konstnärskap, där berättelser och iakttagelser med en djupt personlig erfarenhetsbakgrund tar form genom detaljrika svartvita träsnitt. Avlägsna minnen och drömmar landar poetiskt i träplattan, där utskurna skåror bildar dansande linjer i trycket. Att även föremål ur vardagen hittar in i hennes bildvärld skapar en stark närvarokänsla, samtidigt som det öppnar upp för en rikedom av associationer.

Valet av teknik, där taktiliteten är påtaglig i både arbetsprocessen och den slutliga bilden, är kongenialt med Debangonas sinnligt vibrerande bildberättelser. Det råder inget tvivel om att Debangona genom sina träsnitt har hittat en uttrycksform som passar hennes konstnärliga sökande ytterst väl.STIPENDIATER 2021Född: 1982

I Malous examensutställning visades etsningar gjorda med en teknik som hon utvecklat själv, en korsbefruktning at traditionell etsning i kopparplåt och digitala ritverktyg som överförts på plåten. Motiven var rättsväsendets laddade rum, där känslan av obehag eller förväntan var påtaglig

Malou da Cunha Bang beskriver själv att hon arbetar med intimitetens paradoxala anatomi, det ordinäras kvävande trygghet och vardagens sköra och vackra fundament. Hon arbetar med en rastlös och ambivalent längtan efter en gemenskap, som man inte vet om man orkar att vara en del av.

Malou da Cunha Bang undersöker vad fysiska rum faktiskt betyder och hur de påverkar oss. Fokus ligger på de berättelser som rummen kan förmedla och atmosfären de andas. Rummen laddas ofta med en känsla av overklighet,  för vad de är, och vad de döljer, som hierarkier, auktoritet, lydnad och förtryck.

Människorna i Malous verk är tafatta, undvikande och sårbara kroppar som trevar runt varandra, attraherar och stöter ifrån varandra. I samspelet mellan rum och karaktärer finns en befolkad tomhet och en fridfull ensamhet.

Malou är intresserad av grafiken som ett förvandlande språk som kan visualisera den känsla av dubbelhet som finns i hennes motiv. Malou har blivit en expert på att behärska olika etsningstekniker med akvatinten i centrum och trycken med många plåtar där tonerna blandas. I Malous senaste arbeten domineras av flerfärgstryck som får en helt egen magi av  den färgvärld hon befinner sig i. Det är pastell-lika färger med upplösta konturer i ett bländande ljus. Tonerna är mjuka och stämningen ljusare.

Men laddningen finns kvar och skapar en stark närvaro, en diffus känsla av att något kan ske eller just har hänt, man kan inte vara helt säker.

Malou da Cunha Bang tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2016.


www.maloudacunhabang.com


Motiveringar AML Stipendiater 2021:


Malou da Cunha Bangs bilder tycks hända när vardagslarmet tystnat, när natten står för dörren. Bland stängda offentliga lokaler låter hon koppartryckens svärta rinna in och smälta samman med skuggorna som väntat, längst in i omklädningsskåpet, under sammanträdesbordet. I detta skymmningsland jagar Malou da Cunha Bang efter det ögonblick när vi förvandlas, tillbaka till nakna, sårbara kroppar.
Född: 1985


Känslighet för material och metod är en central del av Marias praktik.

Marias verk är taktila och känsligt utförda. Hennes metod är grafiken och hon har sin starka grund i stenlitografin men också intresset för materialens egenskaper och vad de kan berätta, de nya former de kan ta, oväntade likheter och skillnader.

Hennes verk visar en fantastisk känsla och respekt för materialen, dess egenskaper och förmåga att byta skepnad. Hon rör sig mellan den litografiska stenen och de handgjorda papper av japanska fibrer, det litografiska tuschen som får bre ut sig, och tryckfärgens avtryck på pappret

Tiden finns med som en självklar aspekt, och hennes verk andas av tid och eftertänksamhet.

Relationen mellan det bräckliga, det stabila och föränderlighet fascinerar Maria, liksom det kroppsliga utbytet och kommunikationen mellan de olika materia och material som ingår i hennes  praktik. Hon utforskar förhållandet mellan den egna kroppen och den litografiska stenen genom att jämföra ytorna. Kroppen fungerar som ett konstnärligt verktyg som rör sig över ytan av litografiska stenar och lämnar ett kroppsligt spår som är både primitivt och intuitivt.

Maria fick sin masterexamen från Bildkonstakademin i Helsingfors men är också certifierad Masterprinter från Tamarind Institute i Alberquerque och har även gått på Grafikskolan i Stockholm. Vid sidan av sitt konstnärskap undervisar hon vid Estlands Konstakademi och på Bildkonstakademin i Helsingfors.


www.mariaeriksonartworks.com


Motiveringar AML Stipendiater 2021:

Maria Erikson arbeten är som en dans med tryckarens säregna koreografi. Hon rör sig genom bildrummet med geometrisk precision, rakt mot grafikens kärna, och så nära oss som det går att komma. Och där, i bildens finaste detaljer, i tuschets rörelser över stenen, mellan papprets fibrer, visar hon oss ett nytt slags landskap, främmande men bekant, som spåren av oss själva.

Född: 1989

Sebastian Larsmo har liksom många illustratörer som jobbar med böcker, ett litet utrymme att arbeta i. Han beskriver sin ateljé så här: En plats som rymmer ett ritbord, ett datorbord, ett bord att blanda färger på och en liten tryckpress. Längs väggarna sitter fastskruvade hyllor med konstböcker och referenslitteratur. Den är liten men fungerar precis.

Tekniken är tongivande i Sebastian Larsmos verk. I en digital värld på högvarv väljer han som illustratör och grafisk formgivare torrnål. En teknik som bokillustratörer använt sedan många sekel tillbaka. På det viset för han oss med till tryckverkstäderna i södra Tyskland och Holland och sedan tillbaka till vår tid i Sverige och låter betraktaren känna sig som en del av en boktradition. Förfarandet gör att resultatet sakta hinner mogna innan  det till slut når sin fullbordan.

Sebastian Larsmos arbeten kommer till i gränslandet mellan dåtid och nutid och det medvetna och omedvetna. Inspiration han samlat på under längre tid sållas sakta fram, han låter tiden klargöra vilka bilder som ska framträda.

Ett annat gränsland Sebastian Larsmos arbete rör sig i är det mellan ironi och allvar, där han låter konst, litteratur och populärkultur mötas. Hans arbeten tillkommer i en värld som både finns och inte finns. Även det ett gränsland, det mellan verklighet och dröm. Denna känsla uppstår genom hans strävan att skapa en realistisk värld som inte behöver vara faktiskt korrekt. Kanske är det just där hans magi skapas.

Sebastian har en utbildning i Graphics and Printmaking från Die Angewandte i Wien, en kandidat i Grafisk design och Illustration från Konstfack i Stockholm och en dubbel kandidat i Idéhistoria och Litteratur från Uppsala universitet. 


www.sebastianlarsmo.com


Motiveringar AML Stipendiater 2021:

Sebastian Larsmos grafiska bildberättelser är som virvlande fugor, flätade av förtätade scener. En mångfald av grafiska verk, alla med en egen, innerlig stämning. Medan Larsmo långsamt vrider sitt kalejdoskop, förvandlas berättelsen och vi tappar fotfästet. Hans mödosamt skapade, prismatiska vävar tar oss med bortom tid och rum. 
Född: 1993

Yasmina jobbar mest med screentryck, där hon kan fylla stora fält med färg och experimentera med övertryck och transparens i tryckfärgen, och leka med skalan. Hennes kreativa process går i cykler, en snabb kreativ och skissartad fas, med utkast efter utkast, vilken följs av en mer teknisk fas och ett fokuserat tryckande. Hon samlar på intryck från naturen och livet.

Hennes bildvärld består av mjuka människokroppar, vilka ömsom trotsar, och ömsom ger efter för tyngdlagen. Där får de ta plats, känslor får kännas och vridas och vändas, utan någon som helst skam. Karaktärerna är ofta nakna vilket både symboliserar en öppenhet och en styrka i att vara sårbar. De är avklädda, men är fulla av integritet och sinnesro. Bilderna skildrar trygghet och samhörighet, och hur vi alla hör ihop - trots våra olikheter. I sitt arbete  inspireras hon av relationer runt omkring sig, och berättelser från modiga människor som öppet delar med sig av sitt liv.

Yasmina trycker sina grafiska verk på KKV Grafik i Malmö. Sedan i somras driver hon, tillsammans med en kollega, studion och shoppen Veya på S:t Knut i Malmö, och har nyligen avslutat ett samarbete med  Grafikens Hus i ett kommande bokprojekt.

Just nu arbetar Yasmina också med en ny serie tryck, som skall skildra hur det är att vara människa, tolkat på hennes eget sätt genom sina figurer. Hon vill ge verken en monumental känsla, och att de sedan skall visas på en vacker plats, så att varje verk får sitt eget utrymme.

Yasmina Karli Malmsten är utbildad vid Östra Grevie folkhögskola i fri konst och grafik, samt Grimslövs folkhögskola i konst, hantverk och design. Hon bor och verkar i Malmö.

www.yasminakarlimalmsten.com
Motiveringar AML Stipendiater 2021:

I Yasmina Karli Malmstens bildvärld rör sig tyngdlösa varelser, utan yttre motstånd. Lika mjuka och viskösa som tryckfärgen Malmsten använder, kan de tänja sina kroppars konturer med sin vilja och känsla. Liksom vattenvarelser som längtar efter ett gemensamt urhav. Men Malmsten påminner oss även om att, trots att det mesta av våra kroppar är havsvatten, finns det en liten del som håller dem samman. Så att vi kan bära och omfamna varandra.

STIPENDIATER 2020Född: 1985 i Borlänge
Utbildning: Kunstakademien i Trondheim och Slade School of Fine Art i London, m fl.
Deltagit flitigt i utställningar, både nationellt och internationellt
www.ninaedling.se

Hennes process är intuitiv och inåtblickande, där även slumpen och nyckfullhet påverkar resultatet. En upptäcktsresa som startar i en trubbig bild av något hon vill göra och utvecklas ofta till något väsentligt annorlunda än tänkt. En känslig process där många olika situationer uppstår i jakten på ett konstverk som klingar rätt för Edling. Det är viktigt för henne att inte överarbeta konstverk, hon släpper taget snabbt när det känns rätt.

Efter att ha bott och studerat i storstäder har hon landat nära naturen på landsbygden. Detta har även påverkat hennes konstnärskap genom insikter om henne själv i att välja bort stadens ständiga stimulans och istället i lugn och ro blicka inåt.

Nina Edling söker något allmänmänskligt i sitt konstnärskap, avskalat från onödiga individuella markörer. Hon arbetar med träsnitt i huvudsak, men begränsar sig inte till det utan jobbar ofta med fokus på installation/objekt. Edling finner inspiration och påverkas av Kierkegaards allvarsamhet och akuta känsla för etik, en viss kroppslig absurdism hos exempelvis Balthus och Anthony Goicolea och det fysiskt råa hos Berlinde de Bruyckere.
Grundades: 2018 i Malmö
Projektledare: Kinga Dukaj och Mattias Elftorp www.fanzineverkstaden.se

Fanzineverkstaden startade som ett projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Verkstaden öppnade permanent sommaren 2018. Det är en kollektivverkstad för självpublicerande serieskapare och är även tillgänglig för medlemmar som inte nödvändigtvis sysslar med traditionella serier. Verkstan vill uppmuntra serieskapare att använda sig av lite ovanliga metoder och mer experimentella trycktekniker.

Verksamheten bygger på deltagande och eget arbete, utvecklingen hos kreatörerna skapas genom kunskapsdelning och experimenterande. I Fanzineverkstadens lokal finns olika typer av utrustning som medlemmarna har tillgång till. Det som skiljer dem från många andra kollektivverkstäder är att de inte ställer några krav på professionalitet, varken vad gäller utbildning eller yrkesverksamhet, för att bli medlem.

En annan sak som gör dem unika inom den svenska seriekulturen är den internationella närvaron i processerna. Projektledarna har gedigen erfarenhet av den internationella scenen och strävar efter att bredda den svenska kulturen för serieskapare såväl som läsare, att inspireras och få ett bredare perspektiv i sitt skapande.Född: 1986 i Värmland
Verksam: i Stockholm, Värmland och Norge. Utbildning: Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Konsthögskolan i Umeå och Grafikskolan, Stockholm

Tid, materialitet och handens känsla är centrala aspekter i Tova Franssons arbete. Hon arbetar med grafik i kombination med funna material, med texter, foto eller video. Hennes process handlar om att experimentera med olika material och genom olika tillvägagångssätt utforska vad grafik är och kan vara idag.

Fransson arbetar i de flesta tekniker inom grafik, men mycket med högtryck och monotypier av olika slag. Tryckmetoden går ofta ut på att med enkla och direkta medel använda relaterade material i grafikverkstaden eller andra funna objekt/material som hon sorterar upp i system. Uttrycket visas ofta i repetitiva serier av tryck, att om och om igen upprepa handlingen att med handen trycka ett objekt till papper. De förskjutningar och olikheter som uppstår över tid befäster hennes handlag.

Tematiskt arbetar hon med människan och naturen. Relationen mellan individ och grupp och dess kommunikation, det som kan förena och skilja åt på en och samma gång. Arbetet har ofta utgångspunkt i hennes egna hemtrakter och uppväxt i en bruksort på landsbygden i Värmland. Industrin, skogen, arvet och minnena.Grundades: 1991 i Göteborg
www.grafikivast.se

Grafik i Väst grundades 1991 utifrån ett tydligt behov av en knutpunkt för grafiker i västra Sverige, som ett komplement till andra lokala konstinstitutioner. Den ursprungliga gruppen med 50 lokala konstnärer har nu vuxit till cirka 200 nationellt och internationellt baserade medlemmar.

Grafik i Väst är en ideell organisation för grafiker och har till uppgift att ställa ut och sälja medlemmarnas konstverk samt att initiera och stödja olika slags samarbete som syftar till att stärka konstgrafiken. Detta arbete samfinansieras av Region Västra Götaland.

De organiserar välbesökta utställningar i sitt galleri och på andra platser i Sverige eller utomlands, där publiken möter ett brett utbud av konstnärliga uttryck. Galleriet har byggt upp, och uppdaterar kontinuerligt, en samling av medlemmarnas tryckta verk, i dagsläget cirka 4000 stycken.

Född: 1985
Bor och verkar: i Stockholm
Utbildning: Konstfack, Östra Grevie och Grafikskolan
www.ollehalvars.com

Halvars bygger upp verk genom att mixa fragment av idéer och lekfulla former. Tematiskt bygger de på en blandning av allvar och lek. Hans verk är oftast sammanfogade grovhuggna kollage av olika idéer, misstag och experiment. De första skisserna brukar vara storskaliga och monumentala, för att sedan brytas ner och återuppbyggas flera gånger.

När Halvars arbetar i sin ateljé, Studio Käse, är skapandeprocessen som en lek och ett energifyllt tillstånd. Här experimenterar han, gör mindre tryck eller bygger saker. När han trycker i verkstad beskriver han sig själv och sitt arbete mer maskinartad, effektivt och noggrant med ett tydligt mål, nästan ett slags meditativt tillstånd. Det fysiska och grova i grafikprocessen är en viktig del i hans process, att arbeta hårt för att få fram ett bra resultat.

Han uttrycker sig genom träsnitt, linoleum och screentryck på papper, textil och även genom träskulpturer. Just nu hittar han berättelser och inspiration i odling och i naturen. Olika kluster, förgreningar och rotsystem, samt insekters och mikroorganismers nedbrytning av växter. Under det senaste året har han varit upptagen att studera solitära och samhällsbyggande insekter och djur, exempelvis kring hur de lever nu och hur de kommer leva när människan inte längre existerar. Utöver odling och natur finner han mycket inspiration i sitt arbete som bildpedagog, från barn och ungas tankar om bildkompositioner.Grundades: 2017 i Malmö 
www.mabb2020.se

Syftet med Malmö Artists Book Biennal (MABB) är att skapa medvetenhet om artist’s books som en viktig del i en grafisk och konstnärlig praktik samt skapa möjlighet för den svenska scenen att möta ett internationellt sammanhang. Projektet vill också nå allmänheten som kanske inte alltid är upplysta om denna spännande konstnärliga genre. En genre med starka band till den grafiska traditionen. Många etablerade grafiker har artist’s books som uttrycksform, vilket upprätthåller och stärker det grafiska traditionella hantverket.

MABB är Sveriges första och hittills enda återkommande publika arrangemang för artist’s books. 2018 hölls den första biennalen med 29 utställare (från nio olika länder) som samlades på Victoriateatern, seminarier hölls på Malmö Konsthall och workshops genomfördes på KKV Grafik. Evenemanget pågick i fyra dagar och drog nästan tusen besökare.

Född: 1988
Bor och verkar: i Stockholm
Utbildning: Kunst og design högskolen i Bergen, Kungliga Konsthögskolan Stockholm samt Konsthögskolan i Umeå www.lindasamuelsson.se

Linda Samuelssons process är rörig, intuitiv och direkt. Hon ser på sin konst som ett sökande efter en känsla. En känsla av tapperhet, mod, något episkt men också naivitet, eller kanske rent av att bli lurad. Känslan och alla komponenter finner hon i exempelvis tecknade Disney filmer, hon ser allt det sockriga och inspireras av vad det egentligen döljer. Hon beskriver att filmerna påverkar och berör henne starkt på ett sätt som är svårt att rationalisera och att det är just däri hon hittar sín inspiration.

Metoden hon arbetar utifrån är mycket intensiv under perioder, där hon går helt upp i projekt för att sedan ta ett steg åt bakåt och distanserar sig totalt. Hon arbetar främst i screen- och koppartryck. Referenser hämtas från populärkultur och olika uttryck för sökandet efter lycka. Många gånger används material från dokumentärer och realityserier som arbetas om och manipulerats till oigenkännligt från sitt ursprung.Startade: 2011 som fanzine
Gav ut sin första bok 2014
Drivs av: Joakim Norling
www.timglaset.com

Timglaset publicerar visuell poesi och andra uttrycksformer som befinner sig i ett gränsland mellan litteratur och bildkonst. Böckerna trycks dels av kommersiella tryckerier, dels av Joakim Norling på Mediaverkstaden Skåne och dels via ett samarbete i Rostock, Tyskland. Många böcker är handbundna eller har på något annat sätt fått sin unika prägel av någon form av handpåläggning. Utgivningen befinner sig i ett gränsland även på så sätt att en del av böckerna nog kan karaktäriseras som artists' books medan andra liknar kommersiellt utgivna (konst)böcker.

Böckerna trycks normalt i en upplaga på 100 exemplar. Bokserien TYPEWRITTEN är handtryckt på en mimeograf från 1970-talet och alla böcker i denna serie har en unik handbindning, dessa trycks enbart i 45 ex. Under 2021 planeras en antologi med samtida kvinnliga visuella poeter. Timglasets målgrupp är en initierad internationell publik.
Född: 1981 i Järnforsen, Småland.
Utbildning: Kungliga Konsthögskolan, Ålgården, Hellidens Konstskola m fl.
www.kristinathun.se

Kristina Thuns arbetsprocess är långsam, resan från idé till färdigt verk kan ta flera år. Grundtanke och idéer hinner förändras otaliga gånger innan hon sätter punkt. Inte sällan fortsätter hon arbeta på verk när de kommer tillbaka från utställningar. Hennes konst förändras i takt med livet.

Strävan efter utveckling inom den grafiska bildframställningen tog henne till Borås och Ålgårdens kollektivverkstad, där hon varit verksam sedan 2012. Hon bor nu ute på landet utanför Borås och håller på att uppfylla sin dröm genom att bygga upp sin egen grafikverkstad där hon ser fram emot en mer stillsam arbetsro som är svår att finna i kollektivverkstäderna.

Hon arbetar i olika tekniker inom grafik, teckning och måleri. Ofta i kombination med varandra. Inom grafiken arbetar Thun med litografi (både offset och sten), screentryck, fotopolymer, etsning och torrnål.
STIPENDIATER 2019


Black Heart Press

Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

KKV Malmö

KKV Stockholm

KKV Östersund


STIPENDIATER 2018


www.idunbaltzersen.com

Lindell-stipendiets konstnärliga råds motivering:

I Idun Baltzersens grafik är de bortvända gestalterna stora och väldiga; delar av skeenden som inte förklaras, men som medverkar och påverkar. Det kroppsliga visar sig också i arbetetsprocessens materiella spår i bildens tillblivelse. Genom svärtan och mörkret skär konstnären tunna stråk av ljus, linjer som överskrider och bygger ytor – ytor som reser sig och bygger betydelse där tryckform och tryck är likvärdiga. Bildernas monumentala storlek är bärande i deras språklighet; de ger röst och dignitet åt subtila känslolägenBildernas monumentala storlek är bärande i deras språklighet; de ger röst och dignitet åt subtila känslolägen. Gestalterna vänder sig bort, men Idun Baltzersen är närvarande i allas vår förmåga att ställa obesvarbara frågor, att vara delaktiga medskapare i både konst och liv.www.ericsaline.com

Lindell-stipendiets konstnärliga råds motivering:

Eric Salines mångfaldigade mönster- och färgkombinationer morfar sig i den pågående upprepningens avsiktliga och oavsiktliga förskjutningar, från små bildpresentationer till stora rumsgestalningar, tillbaka igen för att växa ut på en annan plats i en annan riktning och ta ett annat rums villkor i besittning. Pappret, färg- och mönsterbäraren, är ett omarbetningsbart material – det låter sig användas, omformas och återanvändas och Eric Saline visar stor idérikedom och outtröttlig energi, såväl i sitt eget experimentella och utforskande konstgrafiska arbete som i sin iver att förmedla, dela och använda grafikens polyfona möjligheter tillsammans med andra.STIPENDIATER 2017


www.grafikskolan.se

STIPENDIATER 2016


Thomas Hansson

Mette Moltke Wozniak

Andreas Nur

Jessica Olausson

Julia Granberg

Gabriel Karlsson


STIPENDIATER 2015


Mattias Eliasson

Paulina Granat

Moa Sundkvist

André Talborn

Maria Buyondo
Ernst Skoog


STIPENDIATER 2014


Magnus Broddy

Damla Kilickiran

Emilie Mottet

Madelaine Sillfors

Christian Dumky

Lavinia Jannesson


STIPENDIATER 2013


Ulrika Lublin
Christina Karlsson
Christian Skovgaard Petersen
Anna Neander
Marcus Jonsson
Rickard Ljungda


STIPENDIANTER 2012


Santiago Mostyn
Henrik Söderström
Weng Cho-Jui
Sofia Karlström


STIPENDIATER 2011


Cecilie Meng Sörensen
Isabel Lemdah
Kyuhyung Cho
Sebastian Mügge
Fredrika Andersson


STIPENDIATER 2010


Nils Johansson
Tova Fransson
Clara Terne
Altansukh Demberel
Stefan Tielscher


STIPENDIATER 2009


Lars Idesten

Magnus Dahl


Sebastian Wadsted
YlvTrapp
Johanna Willenfelt

STIPENDIATER 2008


Nils Johansson
Maria Eriksson
Tobias Törnqvist
Thuy Nguyen Thi Bich
Ulrika Linder
Martin Sundval

STIPENDIATER 2007


Malin Holmberg
Hanna Gustavsson
Love Antell
Isaskar Jerrhage
Lina Persson
Ann Böttcher


STIPENDIATER 2006


Martin Sundvall
Johanna Ekström
Charlotte Widegren
Mats Bergqvist
Therese Szatek
Caroline Ohlsson


STIPENDIATER 2005


Maria Sewerin
Jens Nielsen
Sigrid Wahlskog
Anna Westin
Camilla Flink


STIPENDIATER 2004


Maria Jönsson
Felicia von Zweigbergk
Birgitta Reinikaine
Henric Westlund